English

חברה

מהצלה לעלייה – יהודי בולגריה מן התהום אל שירת "התקווה"
תאריך הקלטה: 01/04/2008

שפה: עברית
משך: 37 דקות
הרצאתו של ד"ר שלמה שאלתיאל על הממצאים החדשים הנוגעים לשני אירועים שחשיבותם ומקומם בתולדות יהודי בולגריה הם בלתי רגילים- הצלתה של יהדות בולגריה בזמן השואה והעלייה לארץ ישראל לאחר מכן. מתוך הכנס "ההצלה והעלייה של יהדות בולגריה " שנערך באוניברסיטת חיפה.