English

חברה

רב שיח של חברי הוועדה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה
תאריך הקלטה: 23/07/2008

שפה: עברית
משך: 52 דקות
יום לאחר הצגת דו"ח הוועדה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה: פרופ' אריה כוכבי, ראש מכון שטרוכליץ לחקר השואה באוניברסיטת חיפה והשופטת בדימוס דליה דורנר, יו"ר הוועדה, על הקשיים של ניצולי השואה מאז תום מלחמת העולם השנייה ועד היום.