English

חברה

היבטים של שירותי הרווחה והבריאות של החלטות ועדת החקירה
תאריך הקלטה: 23/06/2008

שפה: עברית
משך: 28 דקות
פרופ' צבי איזיקוביץ, חבר ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה מדבר על הסוגיות המקדמיות בטיפול בניצולי השואה ועל המודל שמציעה הוועדה על מנת לפתור את בעיית הניצולים.