English

חברה

סיכום רב השיח: חברי הוועדה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה
תאריך הקלטה: 23/06/2008

שפה: עברית
משך: 15 דקות
סיכום המושב הראשון של יום העיון בנושא: ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה.