English

חברה

אובדן ואבל בלתי פתורים של ניצולי השואה
תאריך הקלטה: 23/06/2008

שפה: עברית
משך: 18 דקות
אוכלוסיית ניצולי השואה היא קבוצה הטרוגנית שבאה מארצות שונות, בגילאים שונים, שהמשותף ביניהם הם החוויות הקשות שחוו במלחמת העולם השנייה. ד"ר נתן דורסט מעמותת "עמך" על אבלה של אותה אוכלוסיה מאז ועד היום.
משתתפים ד"ר נתן דורסט