English

כלכלה ומשפט

תיירות בת קיימא: מדיניות אל מול המתרחש בשטח
תאריך הקלטה: 03/01/2010

שפה: אנגלית
משך: 32 דקות
עמוס ביין מדבר על הדרך לגשר על הפער בין המדיניות ובין הקורה בפועל בתחום התיירות האקולוגית באמצעות רשתות בינלאומיות חדשות.
משתתפים עמוס ביין