English

כלכלה ומשפט

מערך הקריטריונים הבין-לאומי לתיירות בת-קיימא ע"פ יוזמת האו"ם
תאריך הקלטה: 03/01/2010

שפה: עברית
משך: 19 דקות
מיכל וימר-לוריא, מנכ"לית עמותת תיירות אקולוגית ישראל מדברת על העלאת המודעות, קידום החינוך, הקניית כלים ועידוד התנעה של תיירות אקולוגית.