English

כלכלה ומשפט

מדיניות לאומית מול יישום בשטח: תיירות בת קיימא ותיירות אקולוגית בישראל
תאריך הקלטה: 03/01/2010

שפה: עברית
משך: 44 דקות
רב שיח בנושא המדיניות הקיימת בארגונים שונים בנושא תיירות בת-קיימא ותיירות אקולוגית וכיצד היא מיושמת בשטח?