English

בטחון ומדינה

מדיניות, פעולות בשטח והתדמית התקשורתית של ישראל: דוגמת ההתנתקות מעזה
תאריך הקלטה: 12/04/2010

שפה: עברית
משך: 18 דקות
ד"ר תמיר שפר מהחוג למדעי המדינה באוניברסיטה העברית מציג את מחקרו בו ניתח מסרים רשמיים של הממשלה הישראלית בסיקור התקשורתי. מניתוחו עולה כי באופן שיטתי, המסרים הממשלתיים אינם שלמים וקוהרנטיים לעומת המסרים שמשדרים הפלשתינים, ולא מעידים על כיוון מדיני אחיד.
משתתפים ד"ר תמיר שפר