English

בטחון ומדינה

שימוש במודלים של הסברה: סוגיית הפליטים הפלסטינאים כמקרה מבחן
תאריך הקלטה: 15/04/2010

שפה: עברית
משך: 17 דקות
איך ניתן להשתמש בסוגיית הפליטים הפלסטינאים לצורכי ההסברה הישראלית? ד"ר ארנון גולן מהחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה מדבר על סוגיה זו ומסביר איך אפשר ליצור בעזרתה תפיסת עולם שקולה יותר אצל אנשים ופחות אנטי-ישראלית.
משתתפים ד"ר ארנון גולן