English

חברה

מערכות תומכות החלטה מבוססות קוים מנחים קליניים: מהנייר ליישום ממוחשב
תאריך הקלטה: 24/05/2010

שפה: עברית
משך: 21 דקות
אגודות שונות של רופאים מומחים מסכמות קוים מנחים וממליצות על דרכי פעולה אפשריות כדי לעלות את איכות הטיפול בחולה ולמנוע מהחולה לקבל דעות שונות מרופאים מומחים. ד"ר מור פלג, ראש החוג לניהול מערכות מידע באוניברסיטת חיפה מדברת על החשיבות של השימוש במסמך של קוים קליניים.
משתתפים ד"ר מור פלג