English

חברה

נגישות בשימוש מידע על בריאות בישראל: ממצאים מסקר ארצי
תאריך הקלטה: 24/05/2010

שפה: עברית
משך: 23 דקות
פרופ' גוסטבו מש מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה מציג ממצאים ראשונים של סקר ארצי שנערך בחודשים האחרונים על שימוש במקורות למידע רפואי.