English

חברה

נוכחות של חולים במחלות ניווניות של המח ב- WEB וסקר צורכי המידע שלהם
תאריך הקלטה: 24/05/2010

שפה: עברית
משך: 12 דקות
מחקרים רבים שעוסקים בתחום המידע לחולים עם בעיות קוגנטיביות עוסקים במידע אשר מיועד למטפלים ולא לחולים עצמם. ד"ר רות הנדזל מהתוכנית למידענות וספרנות באוניברסיטת חיפה מדברת על הנוכחות של חולים במחלות ניווניות במחקרים ועל צורכי המידע שלהם.
משתתפים ד"ר רות הנדזל