English

בטחון ומדינה

לשון הקודש ולשון הקדושים: משפט אייכמן בראי עיתונות יידיש בישראל
תאריך הקלטה: 07/03/2011

שפה: עברית
משך: 25 דקות
בחברה הישראלית ובמחקר משפט אייכמן הוסכם כי הוא היווה נקודת מפנה ביחס החברה הישראלית והממסד הישראלי לשואה, לזכרה ולמי ששרד אותה. אך האם רושם זה רווח גם בקרב הניצולים בארץ? גלי דרוקר בר-עם מהאוניברסיטה העברית בחנה את קהילת הניצולים דוברי יידיש בישראל כפי שבאו לידי ביטוי בעיתונות יידיש בישראל שהגיבה למשפט.