English

בטחון ומדינה

התמודדות קומוניסטית עם השואה: גישת הונגריה ורומניה מול משפט אייכמן
תאריך הקלטה: 07/03/2011

שפה: עברית
משך: 25 דקות
המדינה המרכזית בה פעל אייכמן והיה אחראי להשמדת יהודיה היתה הונגריה. לכן, היה ברור כי לנושא ההונגרי יהיה חלק מרכזי במשפט אייכמן, בעדויות, בעיתונות ובדעת הקהל. פרופ' רפי ואגו מאוניברסיטת תל אביב מדבר על החשיבות שייחסה הונגריה ללכידתו של אייכמן, חקירתו ומשפטו ועל התעלמותה של רומניה ללכידתו.
משתתפים פרופ' רפי ואגו