English

בטחון ומדינה

אייכמן מעל גלי האתר
תאריך הקלטה: 07/03/2011

שפה: עברית
משך: 37 דקות
בזמן משפט אייכמן היה הרדיו בארץ הכלי העיקרי שבאמצעותו חווה הציבור את המשפט. סוחרים היו סוגרים חנויות, נהגים היו עוצרים בצידי הכביש ומורים אף היו מפסיקים שיעורים כדי לאפשר לתלמידים להאזין למשפט. פרופ' תמר ליבס וד"ר עמית פינצ'בסקי מהאוניברסיטה העברית מתארים את חווית האזנה למשפט ואת הויכוח על המטרות הפוליטיות והאידיאולוגיות שעמדו מאחורי המשפט.