English

בטחון ומדינה

משפט אייכמן ותנועת החרות: בין תמיכה לבין אופוזיציה
תאריך הקלטה: 07/03/2011

שפה: עברית
משך: 23 דקות
בראשית שנות השישים של המאה הקודמת התחוללו שני אירועים שהסעירו את החברה הישראלית ומהווים נקודת צומת בהיסטוריה של המדינה. משפט אייכמן היה אירוע משפטי שקשור ליחס החברה הישראלית לשואה ולניצוליה. האירוע השני הוא "פרשת לבון", פרשה פוליטית שהיתה הסקנדל הגדול ביותר בקורות המדינה. פרופ' יחיעם ויץ מעוניברסיטת חיפה מדבר על הקשר בין שתי הפרשות ומסביר כיצד ניתן לראות את השינוי בעולם המיתוסים של המדינה והחברה דרכן.