English

בטחון ומדינה

שינויים בתכונות הקרקע ומאפייני המערכת הגאומורפולוגית בעקבות שריפות יער
תאריך הקלטה: 31/03/2011

שפה: עברית
משך: 21 דקות
כיום יש הסכמה בקרב החוקרים בתחום ששריפות מובילות לשינויים בכמויות של סחף, בזמינות נוטריאנטים. אך עדיין יש ויכוחים על מה המשמעות של העליה בשיעורי הנגר והסחף. ד"ר לאה ויטנברג מהחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה מסבירה.
משתתפים ד"ר לאה ויטברג