English

בטחון ומדינה

אלמנות, אבל ושכול- חלק ב'
תאריך הקלטה: 06/05/2007

שפה: עברית
משך: 27 דקות
אובדן, אבל ושכול הם חלק בלתי נפרד מהוויית החיים במדינת ישראל. נשות מקצוע, המטפלות במשפחות שכולות, בשיחה על תהליך השכול ותהליכי ההתמודדות עם האבל בישראל