English

כלכלה ומשפט

צדק חברתי בישראל? לקראת סיכומי ועדת טרכטנברג
תאריך הקלטה: 25/09/2011

שפה: עברית
משך: 71 דקות
מהי ההיסטוריה של המחאה החברתית בעולם המערבי ומה המאפיינים המיוחדים של המחאה החברתית שפרצה בישראל בקיץ 2011? מה הקשר בין שחיתות, הון-שלטון וצדק חברתי ואיך אמון הציבור במערכת הציבורית קשורה לכל העניין? פרופ' ערן ויגודה-גדות, אריה אבנרי וד"ר יעקב קורי במושב הפתיחה של יום העיון שנערך בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה לקראת פרסום מסקנות ועדת טרכטנברג.