English

מדע ורפואה

רפואה ציבורית מול רפואה פרטית- המחלוקת העקרונית והתקשור שלה לציבור
תאריך הקלטה: 26/12/2011

שפה: עברית
משך: 59 דקות
האם שירות הרפואה הפרטי הוא מענה להבראה וחיזוקה של מערכת הבריאות הציבורית בישראל או שהוא יערער את יסודותיה? בפאנל דנים המומחים על האתגרים והדילמות של מודל שר"פ בבית חולים הדסה כמקרה מבחן, על המשמעות של הכנסת השר"פ מבחינת הפרמיה של הביטוח והאם התקשורת דנה וחקרה את נושא השר"פ בצורה מקצועית, או שהיא לא נתנה לנושא מקום ראוי בשיח התקשורתי?