English

בטחון ומדינה

ביטחון לאומי: היבטים פרקטיים וערכיים בהשראת דוד בן גוריון
תאריך הקלטה: 26/02/2014

שפה: עברית
משך: 67 דקות
מפקד הגיס הצפוני, האלוף גרשון הכהן, מדבר על תפיסת הביטחון מההיבט הפרקטי וההיבט הערכי לאור הגות דוד בן גוריון.