English

בטחון ומדינה

הערכת מצב ביטחון לאומי 2014
תאריך הקלטה: 08/04/2014

שפה: עברית
משך: 80 דקות
הרצאתו של האלוף (מיל.) עוזי דיין, יו"ר מפעל הפיס ולשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי בסמינר של המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה.