English

יומן אקדמי

יומן אקדמי 1-8-1-2
תאריך הקלטה: 19/08/2007

שפה: עברית
משך: 25 דקות
על מחקר חדש שמשרטט את פרופיל ההתמודדות עם ארועי טרור, על תנועות הנוער בלבוש בית ספרי, על מחקר שההעלה כי בני נוער משכונות בעלות מעמד סוציו אקונומי נמוך יבחרו בפתרון של אלימות יותר מבני נוער משכונות ממעמד סוציו אקונומי גבוה ועל מחקר חדש שמצא כי המדינה עדיין לא הפנימה את הצורך למסד את ענף הכרייה והחציבה כדי להתאימו לצרכים הסביבתיים של החברה