English

יומן אקדמי

עמוד האש על הכרמל
תאריך הקלטה: 17/01/2007

שפה: עברית
משך: 3 דקות
מבין כל האירועים הדרמטיים שהתרחשו בתקופת המאבק להקמת המדינה בולטות במיוחד תקיפות הפלמ"ח נגד מתקני הרדאר הבריטיים על הר הכרמל בשנים 1946 ו – 1947 . הספר מתאר את התקיפות ואת מה שסבב אותן: היכן נערכו הפעולות, פרשיות ההעפלה שנכרכו בהן ושגרמו במישרין ובעקיפין לתקיפת מתקני הרדאר, וכן תיאור הצד הבריטי, שעד כה היה כמעט נסתר. ראיון עם ד"ר מרדכי נאור מחבר הספר
משתתפים ד"ר מרדכי נאור