English

חברה

חלומות וחלומות בהקיץ בטיפול חלק ב
תאריך הקלטה: 01/01/2002

שפה: עברית
משך: 28 דקות
מהם החלומות ומהו תפקידם בתהליך הטיפול הפסיכולוגי? דיון על התיאוריה הדיאגנוסטית והחלקים הבין-אישיים בחלומות.