English

כלכלה ומשפט

סדרה: צדק חברתי בישראל? לקראת סיכומי ועדת טרכטנברג
סדרה: צדק חברתי בישראל? לקראת סיכומי ועדת טרכטנברג
מהי ההיסטוריה של המחאה החברתית בעולם המערבי ומה המאפיינים המיוחדים של המחאה החברתית שפרצה בישראל בקיץ 2011? מה הקשר בין שחיתות, הון-שלטון וצדק חברתי ואיך אמון הציבור במערכת הציבורית קשורה לכל העניין? פרופ' ערן ויגודה-גדות, אריה אבנרי וד"ר יעקב קורי במושב הפתיחה של יום העיון שנערך בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה לקראת פרסום מסקנות ועדת טרכטנברג.
המחאה החברתית עימתה בין ערכים כלכליים לבין ערכים חברתיים. איך אפשר לשלב בין השניים כדי להגיע ל"צדק חברתי"? פרופ' רן לחמן, פרופ' יהודה כהנא, פרופ' מאיר חת ומיקי שרן מסבירים.
מהו צדק חברתי מבחינת פעילי השטח ומארגני המחאה של קיץ 2011? האנשים שהובילו את המחאה מציגים את העקרונות שעמדו מאחורי המחאה וכיצד ניתן, לדעתם, לשנות את מצב.
מהם הצעדים הבאים של המחאה החברתית בישראל ומה הנקודות שיש לחשוש מהן בראייה אל העתיד? דפני ליף, ממנהיגי תנועת המחאה, פרופ' דני גוטוויין, און סבר ונעמה לזימי מציגים את הלקחים שלהם ממחאת קיץ 2011.