English

מדע ורפואה

סדרה: כנס חיפה לבריאות, תקשורת ומשפט
סדרה: כנס חיפה לבריאות, תקשורת ומשפט
איך משפיעה תעשיית התרופות על סדר היום של דיוני ועדת הסל, האם העיתונאים מקיימים את תפקידם כ"כלב השמירה" של הציבור במהלך הדיונים בוועדת הסל? מהן הדילמות והסוגיות האתיות, הנורמטיביות והכלכליות שהעדר חקיקה של סל התרופות מעלה בהבניה של סל התרופות. על נושאים אלו דנים המומחים בפאנל.
מצב של "מוות מוחי" מתקבל באופן שונה בציבורים שונים. בפאנל דנים המומחים על הקשר בין חוסר האמון של הציבור במערכת הבריאות לאופן בו הוא מקבל את הקביעה הרפואית של "מוות מוחי", על ההשפעה של קדושת הגוף על הנכונות לתרום איברים ועל היחס של חלק מהציבור הדתי/חרדי לחוק מוות מוחי ושיתוף הפעולה של ציבור זה עם הממסד הרפואי.
פאנל מומחים הדן בנושא חוק תרומת ביציות: על הרקע לחקיקת החוק, על הרווח הכלכלי מול הסיכון הבריאותי, על השפעת החוק על מוטיבצית ציבור הגניקולוגים בישראל ועל מקומה של התקשורת הישראלית בשיח על פוריותה של האישה והבאת ילדים לעולם.
האם שירות הרפואה הפרטי הוא מענה להבראה וחיזוקה של מערכת הבריאות הציבורית בישראל או שהוא יערער את יסודותיה? בפאנל דנים המומחים על האתגרים והדילמות של מודל שר"פ בבית חולים הדסה כמקרה מבחן, על המשמעות של הכנסת השר"פ מבחינת הפרמיה של הביטוח והאם התקשורת דנה וחקרה את נושא השר"פ בצורה מקצועית, או שהיא לא נתנה לנושא מקום ראוי בשיח התקשורתי?