English

בטחון ומדינה

סדרה: שינויי אקלים - תחזית והערכות
סדרה: שינויי אקלים - תחזית והערכות יום עיון לסיכום עבודת הצוות הגאואסטרטגי במרכז הידע להערכות לשינויי אקלים בישראל במלאת 8 שנים לפטירתו של ראובן חייקין ז"ל.
עלייה בטמפרטורות השנתיות, ירידה בכמות המשקעים, מדבור דרום הארץ, עלייה באירועי גלי חום ועוד, כל אלה הם חלק מההערכות של ההשלכות של שינויי האקלים בעשור הקרוב. פרופ' ארנון סופר, חבר בצוות הגאואסטרטגי של מרכז הידע להערכות לשינויי אקלים מציג את ממצאי הצוות ונציגי המשרד להגנת הסביבה וחוקרים נוספים מאירים נקודות נוספות בתחזיות לעתיד הקרוב.
כיצד ישפיעו שינויי האקלים על חופי ישראל? האם נערכות כל ההכנות הנדרשות, מה הסיכונים, מה הסיכויים והאם אפשר בכלל להיערך לשינויים שמתרחשים תדיר במשך מיליוני שנים.
שינויי האקלים משפיעים על שורה ארוכה של נושאים: החל מתחום האקלים ומשק המים וכלה בבריאות הציבור והמגוון הביולוגי על פני כדור הארץ. הפאנל האחרון ביום העיון מציג מבט אינטר-דיסיפלנארי על הנושאים שמושפעים משינויי האקלים.