English

בטחון ומדינה

סדרה: עבודת ועדת ההיגוי לנושא מים
סדרה: עבודת ועדת ההיגוי לנושא מים יום עיון לסיכום עבודת ועדת ההיגוי לנושא מים במרכז הידע להיערכות לשינויי אקלים
ד"ר עמיר גבעתי מהשירות ההידרולוגי ברשות המים מנתח את מגמות המשקעים הנצפות באגנים השונים ומציג את המגמות הצפויות בעשורים הקרובים בהתאם לתחזיות המודלים האקלימיים.
כמויות המים הנכנסות לכנרת פחתו ב- 40 השנים האחרונות וצפויות אף לפחות עוד בעקבות שינויים אקלימיים ושינויים אחרים. ד"ר דורון מרקל, ממונה על ניטור הכנרת ברשות המים, מדבר על חשיבות הכנרת כמקור מים אטרטגי לאומי ועל ההשלכות של שינויים אלו.
ד"ר יוסי דרייזין, יועץ לתוכנית האב ברשות המים מציג את האתגרים העיקריים שמתמודדים איתם ברשות בתוכנית האב למשק המים.
כיצד מדרגים אסטרטגיות של ניהול משאבי מים לאור תרחישי אקלים? פרופ' נורית קליאוט מהחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה מתארת את המדיניות הקיימת ומציגה חלק מהמלצות ועדת ההיגוי בנושא המים.
טיהור ומיחזור שפכים הם אינם רעינות חדשים ומיושמים במקומות שונים בעולם. בישראל מיחזור מים אפורים לשימוש מבוזר אסור מחשש למפגעים שונים. פרופ' עמית גרוס מהמכון לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין באוניברסיטת בן גוריון מציג את האתגרים והתועלות שבמיחזור מים אפורים בצורה מרוכזת.
אברי קדמון מאגף מפעלי פיתוח בקק"ל מציג את הפעילות שמבצעת הקרן הקיימת לישראל בעקבות השינויים הצפויים במשק המים הישראלי.
מערכות מים מתוקים נתונות ללחצים רבים בגלל החשיבות שלהן לשימושי האדם. הפגיעה האנושית במקווי מים מתוקים היא הנרחבת ביותר לאחר יערות הגשם הטרופיים ואובדן המגוון הביולוגי במערכות אלה גבוה במיוחד. ד"ר שריג גפני ממכללת רופין מדבר על המשמעות של שינויי אקלים גלובליים על מערכות מים טבעיות.
פיתוח בר קיימא מקדם באופן סימולטני וסינרגטי מטרות סביבתיות, כלכליות וחברתיות. פרופ' נעמי כרמון ופרופ' אורי שמיר מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון מציגים 7 עקרונות לפיתוח בר קיימא.
במשך שנים נלחמו במשרד החקלאות בסכנת השטפונות באמצעות הגדלה של עורקי הניקוז, אולם בשנים האחרונות הם עברו לשיטה חדשה: פעולות שמטרתם להעלים את הנגר במקום בו הוא נוצר. צבי רבהון, סגן מנהל האגף לשימור וניקוז במשרד החקלאות מסביר מה היתרונות והחסרונות של כל שיטה.
חיים חמי, מנכ"ל רשות ניקוז קישון מדבר על הפעילות של הרשות לניקוז הקישון כדי להתמודד עם נגר עילי באזורים שונים ומה צפוי בעתיד.
הממשלה שמה יהבה על התפלת מי ים כפתרון המרכזי להתמודדות עם המצוקה במשק המים, אולם האם אכן מדובר בפתרון היעיל ביותר, או שאולי דווקא הגברת ההשקעה בחינוך ובשימוש יעיל של המים הקיימים עדיף? ד"ר יובל ארבל מעמותת ידידי כדור הארץ מסביר.