English

כלכלה ומשפט

סדרה: נותנים גז!
סדרה: נותנים גז! הגז הטבעי ותרומתו לחברה, לסביבה ולכלכלה. הכנס בשיתוף אוניברסיטת חיפה וקבוצת דור ועסק במשמעות גילויי הגז וההזדמנויות שנפתחו בישראל ובאזור חיפה במיוחד.
השר להגנת הסביבה, עמרי פרץ, מדבר על המדיניות של המשרד להגנת הסביבה בעקבות גילויי הגז.
המומחים שהשתתפו בפאנל נותנים סקירה כללית, עובדות ונתונים על משק הגז הטבעי בישראל.
המומחים בפאנל עסקו בתרומתו של הגז הטבעי לחברה לכלכלה באזור חיפה והצפון.