English

בטחון ומדינה

סדרה: טכנולוגיה, משפט וביטחון לאומי בעולם משתנה
סדרה: טכנולוגיה, משפט וביטחון לאומי בעולם משתנה הרצאות מכנס שנערך באוניברסיטת חיפה
פרופ' יצחק בן ישראל, יו"ר סדנת יובל נאמן למדע טכנולוגיה וביטחון באוניברסיטת תל אביב מדבר על המקום של הטכנולוגיה בתורת הביטחון הלאומי של ישראל ומציג את הרובוטים כדוגמא.
ד"ר דן שיפטן, ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה, מדבר השפעת הטכנולוגיה על האתגרים הלאומיים של מדינת ישראל והיכולת של ישראל להתמודד עם אתגרים אלו.
לוחמה קיברנטית היא זירת התרחשות ממוחשבת לעימותים עתירת טכנולוגיה. ד"ר אור דונקלמן מהחוג למדעי המחשב באוניברסיטת חיפה מדבר מסביר מהם האתגרים שאיתם היא מתמודדת.
פרופ' יעקב בן חיים מהקתדרה ע"ש יצחק מודעי בטכנולוגיה וכלכלה בטכניון מדבר על ההשלכות האסטרטגיות של החלטות צבאיות המתקבלות בתנאי אי-וודאות.