English

מדע ורפואה

סדרה: הלוויתנאים ואנחנו
סדרה: הלוויתנאים ואנחנו סדרת שיחות בנושא חקר היונקים הימיים בישראל (בעיקר דולפינים ולוויתנים), בהשתתפות ביולוגיים-ימיים ופסיכוביולוג מאוניברסיטת חיפה וממכון מחמל"י. הדיונים מלווים בצילומים מהשטח. בהנחיית ד"ר אמיר פרלברג
סדרת שיחות בנושא חקר היונקים הימיים בישראל (בעיקר דולפינים ולוויתנים), בהשתתפות ביולוגיים-ימיים ופסיכוביולוג מאוניברסיטת חיפה וממכון מחמל"י. הדיונים מלווים בצילומים מהשטח.
סדרת שיחות בנושא חקר היונקים הימיים בישראל (בעיקר דולפינים ולוויתנים), בהשתתפות ביולוגיים-ימיים ופסיכוביולוג מאוניברסיטת חיפה וממכון מחמל"י. הדיונים מלווים בצילומים מהשטח.
סדרת שיחות בנושא חקר היונקים הימיים בישראל (בעיקר דולפינים ולוויתנים) , בהשתתפות ביולוגיים-ימיים ופסיכוביולוג מאוניברסיטת חיפה וממכון מחמל"י. הדיונים מלווים בצילומים מהשטח.
סדרת שיחות בנושא חקר היונקים הימיים בישראל (בעיקר דולפינים ולוויתנים), בהשתתפות ביולוגיים-ימיים ופסיכוביולוג מאוניברסיטת חיפה וממכון מחמל"י. הדיונים מלווים בצילומים מהשטח.