English

בטחון ומדינה

סדרה: "חומה ומחדל": גדר ההפרדה - ביטחון או חמדנות?
סדרה: "חומה ומחדל": גדר ההפרדה - ביטחון או חמדנות? שאול אריאלי, לשעבר מח"ט עזה וראש מנהלת השלום וכיום חוקר בכיר בקרן לשיתוף פעולה כלכלי על גדר ההפרדה מהיבטים שונים: היסטוריים, פוליטיים וביטחוניים.
בפרק זה שאול אריאלי נותן סקירה היסטורית של הגישות השונות בתנועה הציונית לקביעת גבולות המדינה: הכלה, שילוב והפרדה. מיתוס המחרשה והתלם.
בפרק זה דן שאול אריאלי על מדיניות ההפרדה שאימצו ממשלות ישראל השונות ב-15 השנים האחרונות אשר משרטטת את התוואי לגבול ישראל המבוסס על הפריסה הדמוגראפית של ההתנחלויות ביחס לקו הירוק.
בפרק זה מתייחס שאול אריאלי לתיקונים שעבר תוואי גדר ההפרדה בעקבות לחץ בינלאומי ופסיקות בג"ץ.
בפרק המסכם את הסדרה שאול אריאלי מעריך האם לתוואי גדר ההפרדה המתוכנן יש סיכוי להתקבע כגבול הקבע של ישראל עם פלסטין.