English

חברה

סדרה: ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה: דילמות ופתרונות
סדרה: ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה: דילמות ופתרונות ועדת החקירה הממלכתית בדקה את הסיוע שנותנת הממשלה לניצולי השואה וקבעה בין היתר בדו"ח שהגישה כי על הממשלה להעלות באופן ניכר את התגמולים שהיא מעבירה לכ - 43 אלף ניצולי שואה. באוניברסיטת חיפה נערך יום עיון בנושא.
יום לאחר הצגת דו"ח הוועדה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה: פרופ' אריה כוכבי, ראש מכון שטרוכליץ לחקר השואה באוניברסיטת חיפה והשופטת בדימוס דליה דורנר, יו"ר הוועדה, על הקשיים של ניצולי השואה מאז תום מלחמת העולם השנייה ועד היום.
פרופ' עומר מואב מהאוניברסיטה העברית וממרכז שלם מדבר על סוגיית הפיצויים שמגיעים לניצולי השואה לשיפור מצבם הכלכלי.
פרופ' צבי איזיקוביץ, חבר ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה מדבר על הסוגיות המקדמיות בטיפול בניצולי השואה ועל המודל שמציעה הוועדה על מנת לפתור את בעיית הניצולים.
אוכלוסיית ניצולי השואה היא קבוצה הטרוגנית שבאה מארצות שונות, בגילאים שונים, שהמשותף ביניהם הם החוויות הקשות שחוו במלחמת העולם השנייה. ד"ר נתן דורסט מעמותת "עמך" על אבלה של אותה אוכלוסיה מאז ועד היום.
עו"ד אמנון דה-הרטוך, התמנה מטעם משרד המשפטים לסייע לוועדת החקירה בעבודתה. הוא מתייחס בהרצאתו לסוגיות שונות כמו: מי מוגדר לניצול שואה? על מה דנה הוועדה? ועוד.
ועדת החקירה קיבלה פניות רבות של ניצולי שואה. ד"ר טובה בנד-וינטרשטיין מביאה את קולות הניצולים, מספרת מה הניע אותם לפנות אל הועדה ומה ניתן ללמוד מהמכתבים שכתבו.
סיכום המושב הראשון של יום העיון בנושא: ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה.