English

בטחון ומדינה

סדרה: קץ המנדט: מבט מבריטניה ועל בריטניה
מבחר הרצאות מכנס שנערך בנושא באוניברסיטת חיפה: על הנציב הבריטי, סר אלן קאנינגהם, על הפלסטינים ועבר הירדן ועל "תפקיד" המאבק הבריטי במצעד האיוולת.
ד"ר מוטי גולני מהחוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה מספר על המתרחש בארץ ישראל בתקופת המנדט מנקודת מבטו של סר אלן קאנינגהם, הנציב העליון האחרון בתקופת נציבותו כאן.
פרופ' יוסי נבו, ראש החוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת על השפעת סיום תקופת המנדט הבריטי בישראל על ערביי ישראל ומעמדו של עבר הירדן.
פרופ' אביבה חלמיש מהאוניברסיטה הפתוחה בוחנת את המאבק הבריטי בהעפלה מהתחדשותה בקיץ 1945 ועד קץ המנדט מהזווית של מקבלי ההחלטות