English

חברה

סדרה: עבודה סוציאלית בעולם הבא: אתגרים וכיוונים חדשים באקדמיה ובפרקטיקה
שר הרווחה והשרותים החברתיים, יצחק הרצוג, מדבר על הבעייתיות בפיקוח ומעקב על העובדים הסוציאליים בלשכות הרווחה ומתייחס לרפורמה המתגבשת לשיפור מעמדם ותנאיהם של העובדים הסוציאליים.
פרופ' ג'וני גל מבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית מדבר על הגדרות תחומי העיסוק של העובד הסוציאלי.
ד"ר יאסר חוגי'ראת, ראש מועצת ביר אל-מכסור, מדבר על הבעיות של העובד הסוציאלי המטפל באוכלוסיה הערבית בחיי היום היום המובילות לעיתים למקרי אלימות.
שולה מנחם, ראש המינהל לשירותים חברתיים בעיריית כרמיאל ויו"ר ארגון המנהלים בשירותי רווחה מדברת על הארגון למנהלי שירותי רווחה ברשויות המקומיות, על הקשר בין העובדים הסוציאליים לבין האדם הפרטי והחיבור בינו לבין השלטון.
הרצאתו של פרופ' אלי זומר מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה על פסיכותרפיה מושתתת ראיות ( evidence-based) ועבודה סוציאלית.
ד"ר שרון גיל מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה מדבר על חשיבות הטיפול הפסיכודינאמי בעבודה סוציאלית.
הרצאתה של פרופ' מיכל שמאי מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה על התערבות מערכתית ועל הבעייתיות שקיימת אצל חלק מהעובדים הסוציאלים ומטפלים בתפיסת תיאורית המערכות.
פרופ' יורם יובל מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה מדבר על מקום הטיפול התרופתי מול הפסיכותרפיה. כיצד תרופות פסיכיאטריות משתלבות או לא בטיפול, ומה תפקידו של העובד הסוציאלי בתהליך.