English

כלכלה ומשפט

סדרה: רואים אותך ורואים אותי: על פרטיות בעידן הפייסבוק
סדרה: רואים אותך ורואים אותי: על פרטיות בעידן הפייסבוק השימוש ההולך וגובר ביישומים המבוססים על תוכן שיוצרים המשתמשים מעמיד אתגרים חדשים לתפיסה החברתית והמשפטית של מושג הפרטיות. הרצאות מכנס שנערך בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה על ההשלכות של חשיפת המידע, על ההשפעה של הרשתות החברתיות על הגדרות פרטיות ואינטימיות.
פרופ' ג'ולי כהן מאוניברסיטת ג'ורג'טאון מדברת על התפקיד של הפרטיות בחברת המידע המרושתת.
לברירות המחדל החברתיות והטכנולוגיות של פייסבוק יש השלכות על הפרטיות ועל גילוי של מידע אישי של המשתמשים. פרופ' איאן קר מאוניברסיטה אוטווה בקנדה מדבר על העדפות בפייסבוק וההשלכות על חשיפה בלתי רצונית של מידע אישי.
המקרה הקנדי נגד פייסבוק של הפרת חוק הגנת הפרטיות הקנדית הוא דוגמה לאיך ניתן להתמודד עם הגישה של פייסבוק לפרטיות. פרופ' מייקל גייסט מאוניברסיטת אוטווה בקנדה סקר את הטיפול בפרטיות באינטרנט וכיצד חברות האינטרנט מצייתות לחוקי הפרטיות.