English

תוכניות מומלצות

הרצאתו של האלוף (מיל.) עוזי דיין, יו"ר מפעל הפיס ולשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי בסמינר של המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה.
מפקד הגיס הצפוני, האלוף גרשון הכהן, מדבר על תפיסת הביטחון מההיבט הפרקטי וההיבט הערכי לאור הגות דוד בן גוריון.
פרופ' עוז אלמוג משוחח עם עזריה אלון במסגרת יום עיון ופתיחת תערוכת צילומים לכבוד עזריה אלון במלאת לו 95 שנים.
תגובת "ברח או הילחם" שנועדה אבולוציונית להציל אותנו בשעות חירום מופעלת עכשיו במהלך סדר היום הלחוץ של חיינו המודרניים. בחיים של היום הלחץ איננו נגמר ואילו האדם לא סיגל לעצמו יכולת התמודדות עמו. פרופ' אורנה בראון-אפל, ראש המגמה לקידום בריאות באוניברסיטת חיפה מדברת על הלחץ שבעבר היווה כלי להתמודדות עם סכנות ואילו בחיים המודרניים הוא גורם לנו לנזקים בריאותיים.